Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

To κείμενο της απόφασης της Συνόδου Κορυφής

αναδημοσίευση απο parallhlografos.wordpress.com

∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ
Επιβεβαιώνουμε εκ νέου τη δέσμευσή μας υπέρ του ευρώ, καθώς και ότι θα καταβάλουμε κάθε αναγκαία προσπάθεια προκειμένου να διασφαλισθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα της ευρωζώνης στο σύνολό της καθώς και των κρατών μελών της. Επαναλαμβάνουμε επίσης ότι είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε τη σύγκλιση, την ανταγωνιστικότητα και τη διακυβέρνηση εντός της ζώνης του ευρώ. Από τις απαρχές της κρίσης του δημόσιου χρέους, ελήφθησαν σημαντικά μέτρα με στόχο τη σταθεροποίηση της ζώνης του ευρώ, τη μεταρρύθμιση των κανόνων και την εκπόνηση νέων εργαλείων σταθεροποίησης. Η ανάκαμψη στην ζώνη του ευρώ ακολουθεί ικανοποιητικούς ρυθμούς και το ευρώ [EUR=X] Σχετικά άρθρα στηρίζεται σε υγιή βασικά οικονομικά μεγέθη. Αλλά οι προκλήσεις που παρουσιάζονται υπογραμμίζουν την ανάγκη για μέτρα μεγαλύτερης εμβέλειας.
Σήμερα, συμφωνήσαμε όσον αφορά τα ακόλουθα μέτρα:
Ελλάδα:
1. Επικροτούμε τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση με στόχο τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και τη μεταρρύθμιση της οικονομίας, καθώς και τη νέα δέσμη μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικοποίησης, η οποία θεσπίσθηκε πρόσφατα από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για πρωτοφανείς, αλλά αναγκαίες προσπάθειες προκειμένου να επανέλθει η ελληνική οικονομία σε βιώσιμη πορεία οικονομικής ανάπτυξης. Συνειδητοποιούμε τις προσπάθειες που απαιτούν τα μέτρα προσαρμογής για τους Έλληνες πολίτες και είμαστε βέβαιοι ότι οι θυσίες αυτές είναι αναγκαίες για την οικονομική ανάκαμψη και θα συμβάλουν στη μελλοντική σταθερότητα και ευημερία της χώρας.
2. Συμφωνούμε να στηρίξουμε ένα νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα και, από κοινού με το ∆ΝΤ και την εθελοντική συμβολή του ιδιωτικού τομέα, να καλύψουμε πλήρως το χρηματοδοτικό έλλειμμα. Η συνολική επίσημη χρηματοδότηση εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 109 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό θα σχεδιασθεί, κυρίως με χαμηλότερα επιτόκια και μεγαλύτερες προθεσμίες λήξεως, ώστε να βελτιώσει αποφασιστικά τη βιωσιμότητα του χρέους και τις δυνατότητες αναχρηματοδότησης της Ελλάδας. Καλούμε το ∆ΝΤ να συνεχίσει να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του νέου ελληνικού προγράμματος. Ως μέσο χρηματοδότησης σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) για την επόμενη εκταμίευση. Θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς την αυστηρή υλοποίηση του προγράμματος με βάση τακτική αξιολόγηση από την Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ.
3. Αποφασίσαμε να επιμηκύνουμε την προθεσμία λήξεως των μελλοντικών δανείων του EFSF προς την Ελλάδα κατά το μέγιστο δυνατό διάστημα από τα ισχύοντα 7,5 έτη σε τουλάχιστον 15 έτη και σε 30 έτη κατά ανώτατο όριο με περίοδο χάριτος 10 ετών. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξασφαλίσουμε την κατάλληλη παρακολούθηση του προγράμματος. Θα παράσχουμε δάνεια του EFSF με επιτόκια δανεισμού ισοδύναμα με τα επιτόκια του Μηχανισμού για τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών (επί του παρόντος περ. 3,5%), ώστε να πλησιάσουμε το κόστος χρηματοδότησης του EFSF, χωρίς να κατέλθουμε κάτω από αυτό. Αποφασίσαμε επίσης να παρατείνουμε σημαντικά τις προθεσμίες λήξεως του υπάρχοντος ελληνικού μηχανισμού. Η πρωτοβουλία αυτή θα συνοδεύεται από μηχανισμό που διασφαλίζει κατάλληλα κίνητρα για την εκτέλεση του προγράμματος.
4. Ζητούμε την υλοποίηση μιας συνολικής στρατηγικής οικονομικής μεγέθυνσης και επενδύσεων στην Ελλάδα. Επικροτούμε την απόφαση της Επιτροπής να συστήσει ειδική ομάδα η οποία θα συνεργασθεί με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να διοχετευθούν οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων προς την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική μεγέθυνση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κατάρτιση. Θα κινητοποιήσουμε πόρους και θεσμούς της ΕΕ, όπως η ΕΤΕπ προς τον σκοπό αυτό και θα δώσουμε νέα ώθηση στην ελληνική οικονομία. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα κινητοποιήσουν αμέσως όλους τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να παράσχουν έκτακτη τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα για να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις της. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για τη σχετική πρόοδο τον Οκτώβριο.
 5. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει επιδείξει προθυμία να υποστηρίξει την Ελλάδα εθελοντικά αξιοποιώντας διάφορες δυνατότητες προς περαιτέρω ενίσχυση της γενικής βιωσιμότητας. Η καθαρή συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα εκτιμάται σε 37 δισ. ευρώ1. Η πιστωτική ενίσχυση θα παρασχεθεί για να στηρίξει την ποιότητα της παροχής ασφάλειας προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω χρήση της για την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις πράξεις εξασφάλισης ρευστότητας του Ευρωσυστήματος. Εν ανάγκη θα παράσχουμε επαρκείς πόρους για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.
Λαμβανομένου υπόψη του κόστους της πιστωτικής ενίσχυσης για την περίοδο 2011-2014. Επιπλέον, ένα πρόγραμμα επαναγοράς του χρέους θα συνεισφέρει κατά 12,6 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το σύνολο να ανέρχεται σε 50 δισ. ευρώ. Για την περίοδο 2011-2019 η συνολική καθαρή συμβολή από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα εκτιμάται σε 106 δισ. ευρώ.
Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα:
6. Όσον αφορά τη γενική προσέγγισή μας για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ευρωζώνη, επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές ότι η περίπτωση της Ελλάδας απαιτεί μια λύση έκτακτου και μοναδικού χαρακτήρα.
7. Όλες οι άλλες χώρες της ευρωζώνης επαναλαμβάνουν επισήμως την ακράδαντη αποφασιστικότητά τους να τιμήσουν πλήρως την οικεία κρατική υπογραφή τους, καθώς και όλες τις δεσμεύσεις τους για βιώσιμες δημοσιονομικές συνθήκες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ υποστηρίζουν πλήρως την αποφασιστικότητα αυτή, καθώς η αξιοπιστία όλων των κρατικών υπογραφών τους συνιστά ουσιαστικό στοιχείο για την εξασφάλιση χρηματοοικονομικής σταθερότητας στο σύνολο της ευρωζώνης.
Εργαλεία σταθεροποίησης:
8. Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του EFSF και του ΕΜΣ και να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενος κίνδυνος εξάπλωσης της κρίσης, συμφωνούμε να αυξηθεί η ευελιξία τους με επιβολή κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα:
- να δρουν βάσει προληπτικού προγράμματος·
- να χρηματοδοτούν την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της χορήγησης δανείων σε κυβερνήσεις, μεταξύ άλλων και σε χώρες που δεν υπάγονται σε πρόγραμμα·
- να παρεμβαίνει στις δευτερεύουσες αγορές βάσει ανάλυσης της ΕΚΤ που αναγνωρίζει την ύπαρξη εξαιρετικών περιστάσεων στη χρηματοπιστωτική αγορά και κινδύνων για τη δημοσιονομική σταθερότητα και βάσει απόφασης με αμοιβαία συμφωνία των κρατών μελών του EFSF/ΕΜΣ, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση της κρίσης.
Θα δρομολογήσουμε τις αναγκαίες διαδικασίες για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών το συντομότερο δυνατόν.
9. Κατά περίπτωση, θα τεθεί σε εφαρμογή συμφωνία παροχής ασφάλειας ούτως ώστε να καλύπτεται ο κίνδυνος που προκύπτει για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης από τις εγγυήσεις τους προς το EFSF.
∆ημοσιονομική εξυγίανση και μεγέθυνση στη ζώνη του ευρώ:
10. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις χώρες που υπάγονται σε προγράμματα έως ότου ανακτήσουν πρόσβαση στις αγορές, με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόσουν επιτυχώς τα προγράμματα αυτά. ∆εχόμαστε με ικανοποίηση την αποφασιστικότητα της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας για την αυστηρή εφαρμογή των προγραμμάτων τους και επαναλαμβάνουμε την ισχυρή μας δέσμευση για την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων. Τα επιτόκια δανεισμού και οι προθεσμίες λήξεως του EFSF επί των οποίων συμφωνήσαμε για την Ελλάδα θα ισχύσουν επίσης για την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Εν προκειμένω, σημειώνουμε ότι η Ιρλανδία είναι πρόθυμη να συμμετάσχει εποικοδομητικά στις συζητήσεις για το σχέδιο οδηγίας σχετικά με την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) και στις διαρθρωμένες συζητήσεις για θέματα φορολογικής πολιτικής στο πλαίσιο του Συμφώνου για το ευρώ.
11. Όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα τηρήσουν αυστηρά τους συμπεφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους, θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και θα αντιμετωπίσουν τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα σε όλες τις χώρες εκτός από τις υπαγόμενες σε πρόγραμμα θα μειωθούν κάτω από 3% ως το 2013 το αργότερο. Στο πλαίσιο αυτό, δεχόμαστε με ικανοποίηση τη δημοσιονομική δέσμη που παρουσίασε πρόσφατα η ιταλική κυβέρνηση, βάσει της οποίας θα μπορέσει να μειώσει το έλλειμμα κάτω από 3% το 2012 και να επιτύχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2014. Εκφράζουμε επίσης την ικανοποίησή μας για τις φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις που ανέλαβε να πραγματοποιήσει η Ισπανία στο δημοσιονομικό, χρηματοοικονομικό και διαρθρωτικό τομέα. Εν συνεχεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχής των τραπεζών, τα κράτη μέλη θα παράσχουν δίκτυα ασφαλείας στις τράπεζες όταν χρειάζεται.
12. Θα υλοποιήσουμε τις συστάσεις που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο σχετικά με μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης. Καλούμε την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ενδυναμώσουν τις συνέργειες μεταξύ δανειοδοτικών προγραμμάτων και κεφαλαίων της ΕΕ σε όλες τις υπαγόμενες σε προγράμματα συνδρομής ΕΕ/∆ΝΤ χώρες. Στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης κεφαλαίων της ΕΕ ώστε να τονωθεί η οικονομική μεγέθυνση και η απασχόληση, μεταξύ άλλων μέσω προσωρινής αύξησης των ποσοστών συγχρηματοδότησης.
Οικονομική διακυβέρνηση:
 13. Ζητάμε την ταχεία οριστικοποίηση της νομοθετικής δέσμης και την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το νέο πλαίσιο μακροοικονομικής εποπτείας. Τα μέλη της ευρωζώνης θα στηρίξουν πλήρως της προσπάθειες της πολωνικής Προεδρίας για την επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τους κανόνες ψηφοφορίας στο προληπτικό σκέλος του συμφώνου.
14. ∆εσμευόμαστε να εισαγάγουμε ως το τέλος του 2012 εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια όπως προβλέπεται στην οδηγία για τα δημοσιονομικά πλαίσια.
15. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να περιοριστεί η εξάρτηση από εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων σχετικών προτάσεων της Επιτροπής και αναμένουμε τις προτάσεις της Επιτροπής για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
16. Καλούμε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε στενή διαβούλευση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, να υποβάλει ως τον Οκτώβριο συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη διαχείριση κρίσεων στην ευρωζώνη.

http://parallhlografos.wordpress.com/2011/07/22/to-%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%85/

http://www.scribd.com/doc/60568213/%CE%A4%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%92%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82

Στρατηγικές χειραγώγησης και ενσωμάτωσης

 του Ζήση Παπαδημητρίου στο  pressinaction.gr 

Ενώ το καπιταλιστικό σύστημα βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, αντιμετωπίζοντας την πιο δεινή οικονομική, πολιτική, κοινωνική αλλά και πολιτιστική κρίση μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, οι δυνατότητες αμφισβήτησής του είναι ιδιαίτερα περιορισμένες, καθώς δεν φαίνεται στον ορίζοντα η όποια προοπτική συγκρότησης ιστορικού υποκειμένου που θα μπορούσε να δράσει επαναστατικά.
 
 Η επιβίωση του συστήματος δεν οφείλεται πλέον στην δήθεν ιδεολογική του υπεροχή, την εσωτερική του δυναμική και στην ικανότητά του να παράγει κοινωνικό πλούτο, αλλά στις στρατηγικές χειραγώγησης των πολιτών, οι οποίες και λειτουργούν ενσωματωτικά, εμποδίζοντας έτσι τη συγκρότηση κριτικής συλλογικής κοινωνικής συνείδησης. Από τους χώρους εργασίας μέχρι και τη διαμόρφωση της καθημερινότητάς τους, οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με διάφορους μηχανισμούς πλύσης του εγκεφάλου, γεγονός που τους εμποδίζει να σκεφτούν συλλογικά και να αναζητήσουν από κοινού λύση στα προβλήματά τους. Αντί του «εμείς» καλλιεργείται ένας άκρατος ατομικισμός με βάση την διακηρυγμένη άποψη της γνωστής και μη εξαιρετέας σκληροπυρηνικής νεοφιλελεύθερης πρώην πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ ότι δεν υφίσταται κοινωνία παρά μόνον το άτομο !
 
Η άποψη αυτή που αποτελεί τον ιδεολογικό πυρήνα του σύγχρονου οικονομικού και πολιτικού συντηρητισμού, στοχεύει τον άνθρωπο όχι μόνον ως φορέα εργατικής δύναμης αλλά και ως κοινωνικό και πολιτικό υποκείμενο. Στο επίπεδο της εργασίας και με φόβητρο τις απολύσεις, καλλιεργείται ο διαχωρισμός των in και out, των εντός και των εκτός των τειχών της επιχείρησης, τουτέστιν των εχόντων εργασία και των ανέργων, εξέλιξη που υπονομεύει κάθε ίχνος αλληλεγγύης. Η λογική αυτή διέπει, δυστυχώς, και την πολιτική των συνδικαλιστικών ηγεσιών  διεθνώς αλλά και στη χώρα μας, οι οποίες λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά ως διαμεσολαβητές μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, θυσιάζοντας έτσι τα συμφέροντα των εργαζόμενων στο βωμό της προσωπικής πολιτικής τους ανέλιξης (βουλευτές, υπουργοί κλπ.).  
 
Η εκ των ένδον άλωση της ανθρώπινης υποκειμενικότητας αποτελεί την πεμπτουσία της νέας στρατηγικής ψυχικής ενσωμάτωσης των εργαζόμενων στη λογική της επιχείρησης, γνωστή και ως „Push“, της διεθνούς εμβέλειας αμερικάνικης εταιρείας συμβούλων McKinsey. Στόχος η «υποκειμενικοποίηση» της εργασίας, τουτέστιν η συναισθηματική ταύτιση του εργαζόμενου με την επιχείρηση, προκειμένου εθελοντικά πλέον να βελτιστοποιεί ο ίδιος τις επιδόσεις του, πάντα, εννοείται, με γνώμονα το συμφέρον της επιχείρησης ! Απώτερος σκοπός, η εξάλειψη κάθε ίχνους υποκειμενικότητας, βασική προϋπόθεση για τη συνειδητοποίηση της κοινής μοίρας των εργαζόμενων, προκειμένου να αντισταθούν στο καθεστώς εκμετάλλευσης που τους επιβάλλει το σύστημα εξουσίας.
 
Στην καθημερινή τους ζωή, οι άνθρωποι αποτελούν πολλαπλά αντικείμενο αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης. Η συμπεριφορά τους, σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από ένα άκρως αδιαφανές αλλά ιδιαίτερα αποδοτικό σύστημα «αξιών», που δημιουργεί την ψευδαίσθηση στα άτομα ότι «σκηνοθετούν» κατά το δοκούν τα ίδια τη ζωή τους, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι λειτουργούν τηλεκατευθυνόμενα. Το εσωτερικευμένο αυτό σύστημα αξιών αφορά το σύνολο των εκδηλώσεων της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, από τον τρόπο διατροφής, το ντύσιμο, τη μουσική, τη διασκέδαση μέχρι και τη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων. Κλασική πλέον είναι η γνωστή διαφήμιση της μπύρας Amstel «γιατί έτσι μου αρέσει» που υποδηλώνει δήθεν ελεύθερη επιλογή και όχι κατευθυνόμενη από συγκεκριμένα επιχειρησιακά συμφέροντα. Στη χώρα μας, ειδικότερα, οι διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις, διαμορφώνονται με βάση την αρχή  του τυχαίου και της προχειρότητας. Μια και δεν υφίσταται ουσιαστική επικοινωνία, ολοκληρώνονται οι δήθεν επαφές και συνομιλίες με τη γνωστή αλλά και αφερέγγυα φράση «τα λέμε» ή «θα τα πούμε», τρόπος έκφρασης που παραπέμπει την ουσιαστική επικοινωνία στις γνωστές «ελληνικές καλένδες»!
 
Με βάση αυτό το σύστημα «αξιών» που καλλιεργεί και προωθεί το σύστημα εξουσίας, ο καθένας μας σκηνοθετεί τον εαυτό του, πιστεύοντας ότι αποτελεί κάτι το ξεχωριστό, και δεν συνειδητοποιεί ότι λειτουργεί σε τελευταία ανάλυση (ή «στην τελική», όπως εσφαλμένα λέει συνήθως η νεολαία μας) ως μάζα, ανίκανη να αναστοχαστεί στα σοβαρά γύρω από τον εαυτό της. Αυτό επιβάλλει η κοινωνία της κατανάλωσης, της αλλοτρίωσης και της υποταγής στα κελεύσματα των ασκούντων την εξουσία. Ζούμε για να καταναλώνουμε (όσο αυτό είναι δυνατό) και καταναλώνουμε για να αισθανόμαστε ότι ζούμε. Στο επίπεδο της ιδεολογίας καλλιεργείται στους ανθρώπους το αίσθημα της μοναδικότητας, ενισχύοντας από κάθε άποψη τον ατομοκεντρισμό, εχθρό κάθε συλλογικότητας. Όταν οι στρατηγικές αυτοσκηνοθέτησης δεν επαρκούν για να ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση τους ανθρώπους, τότε παρεμβαίνει η μόνιμα ενεργοποιημένη στρατηγική της ανασφάλειας και του φόβου, μια κατάσταση που τη βιώνουμε στις μέρες εμείς οι Έλληνες έντονα στο πετσί μας.
 
http://www.pressinaction.gr/koinonia/item/1929-stratigikes-xeiragogisis-kai-ensomatosis
 

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ "Dignite/Al Karama”

 Το σκάφος που μετέφερε βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και κατελήφθη από Ισραηλινά στρατεύματα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται σχεδόν ένα χρόνο μετά, οπότε και τα πλοία αλληλεγγύης (απο πολλές χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα) δέχτηκαν επίθεση από τον ισραηλινό στρατό με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί, από τις πολλές χιλιάδες των Ισραηλινών δυνάμεων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ Ένα Καράβι για τη Γάζα
http://www.shiptogaza.gr/

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Αθήνα, 19/7/2011
ώρα: 1.30μμ
Νωρίς σήμερα το πρωί το υπό γαλλική σημαία σκάφος “Dignite/Al Karama” με 16 επιβαίνοντες -μεταξύ των οποίων και ο συντονιστής της ελληνικής Πρωτοβουλίας Βαγγέλης Πισσίας- που εκπροσωπούν την διεθνή αποστολή “Freedom Flotilla II – Stay Human” ξεκίνησε από το ύψος του Πορτ Σάιντ της Αιγύπου με κατεύθυνση τη Λωρίδα της Γάζας. Το σκάφος έδωσε το τελευταίο του στίγμα στα διεθνή ύδατα, σε μια απόσταση περίπου 50 μίλια από τις ακτές της Γάζας, και από τις 11 πμ περίπου και ενώ οι τελευταίες πληροφορίες από τους επιβαίνοντες έκαναν λόγο για 4 ισραηλινά πολεμικά πλοία που το είχαν ήδη περικυκλώσει, κάθε επικοινωνία μαζί του έχει διακοπεί.

Πριν από λίγο, επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι το σκάφος κατελήφθη. Το Ισραήλ, για μια ακόμα φορά, εμφανίζεται στον ρόλο του σερίφη της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η περιφρόνηση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου, η επιστράτευση κάθε έκνομου ή νομιμοφανούς μέσου για να πετύχει τους στόχους του, για να αποτρέψει κάθε προσπάθεια έκφρασης έμπρακτης διεθνούς αλληλεγγύης στην Παλαιαστίνη, είναι μια πάγια, γνωστή τακτική του. Η ελληνική κυβέρνηση, με την “βασιλικότερη του βασιλέως” στάση της, αφού ξεπέρασε κάθε φιλοϊσραηλινή προσδοκία, δέχτηκε ανερυθρίαστα τα συγχαρητήρια της ισραηλινής και -προχτές- της αμερικανικής κυβέρνησης, την ίδια στιγμή που ο Έλληνας Πρόεδρος -για πρώτη φορά Έλληνας πολιτικός- αποδοκιμαζόταν έντονα από όλους τους Παλαιστίνιους στη Ραμάλα.

Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση, όχι βέβαια να καταδικάσει την παράνομηενέργεια των φίλων της του Τελ Αβίβ που για ακόμα μια φορά παρενέβησαν στρατιωτικά, πέρα από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, κατά άοπλων πολιτών στα διεθνή ύδατα της ΝΑ Μεσογείου, αλλά να πράξει τουλάχιστον το ελάχιστο και στοιχειωδώς αυτονόητο: να παρέμβει άμεσα για να προστατέψει -ως κατά το Σύνταγμα οφείλει- την ζωή και την ακεραιότητα όλων των επιβαινόντων και -πρωτίστως- του Έλληνα επιβαίνοντα Βαγγέλη Πισσία.

Την απάντηση στην νέα ισραηλινή προκλητική ενέργεια θα την δώσει η ελληνική κοινωνία, αυτή -που σε αντίθεση με την κυβέρνησή της- στέκεται σταθερά και διαχρονικά αλληλέγγυα στην παλαιστιναική υπόθεση και στον παλαιστινιακό λαό.   http://www.shiptogaza.gr/%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9D%CE%AD%CE%B1-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/item/865-%CE%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-Dignite-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82

Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΤΗΝΩΔΙΑ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

www.aformi.gr
Μόλις πριν μερικές μέρες οι μπάτσοι άφησαν για πάντα ανάπηρο ένα νέο παιδί. Τον δημοσιογράφο Μανώλη Κυπραίο. (Η τελευταία του συνέντευξη είναι συγκλονιστική).
Σήμερα και από καθεστωτικό ΜΜΕ –την ιστοσελίδα zougla.gr- μαθαίνουμε για μια άλλη μπατσάδικη κτηνωδία που είχε θύμα ένα 22χρονο νεολαίο.
Χωρίς απολύτως κανένα λόγο, απλώς και μόνο για να εκτονώσουν τα απάνθρωπα ένστικτά τους οι μπάτσοι τον σακάτεψαν χτες το μεσημέρι και τώρα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού.
Ακούστε στο βίντεο που παραθέτουμε –το «ντύσαμε» με σχετικές εικόνες- τον πατέρα του παιδιού να περιγράφει το δράμα του παιδιού και της οικογένειας του εξ αιτίας της ασυδοσίας και ατιμωρησίας που έχουν τα «καμάρια» του Παπουτσή να φέρονται σαν στρατός κατοχής και να εκτονώνουν τα απάνθρωπα συναισθήματά τους επάνω σε όποιον πολίτη τους καυλώσει.


http://www.aformi.gr/2011/07/%ce%bc%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%ac%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%cf%84%ce%b7%ce%bd%cf%89%ce%b4%ce%af%ce%b1-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b2%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5/

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

ΠΟΣΑ ΣΕΝΤΣ (ΛΕΠΤΑ) ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ;


10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011: Η Ένωση Γιατρών του Νοσοκομείου με έγγραφο προειδοποιεί ότι κινδυνεύει η ζωή των νεογέννητων, επειδή τα μανταλάκια που τοποθετούνται για να κλείσουν οι αρτηρίες του ομφαλού είναι ελαττωματικά.
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΠΑΡΟΛΙΓΟ ΤΡΑΓΩΔΙΑ: Νεογέννητο αιμορραγεί από τον ομφαλό του λίγες ώρες μετά τη γέννηση, γιατί το μανταλάκι ήταν χαλασμένο. Τοποθετείται και δεύτερο – χαλασμένο και αυτό!! Ευτυχώς το τρίτο λειτουργούσε, είχε όμως ήδη χάσει το μισό του αίμα!! Με υπεράνθρωπη προσπάθεια οι γιατροί και οι νοσηλεύτριες κατόρθωσαν σαν από θαύμα να το σώσουν.
20 μέρες πριν ελικόπτερο σούπερ πούμα μετέφερε τον πρόεδρο της Βουλής Πετσάλνικο, που είχε πνευμονία από την Καστοριά στην Αθήνα!! Μια πάθηση που αντιμετωπίζεται άνετα σε κάθε ελληνικό νοσοκομείο. Η κυβέρνηση ξόδεψε χιλιάδες ευρώ χωρίς να υπάρχει ιατρική ένδειξη για τον Πετσάλνικο και παραλίγο να στείλει στον θάνατο τον νεογέννητο συμπολίτη μας για λίγα σεντς (λεπτά)!!
Και ενώ θα περίμενε κανείς από το Υπουργείο Υγείας και τη Διοίκηση του νοσοκομείου αν όχι να προβληματιστούν, για τις ολέθριες συνέπειες της πολιτικής των περικοπών στην ποιότητα της περίθαλψης, τουλάχιστον να σωπάσουν, αυτοί προχώρησαν σε μηνυτήρια αναφορά κατά των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης Γιατρών που είχαν προειδοποιήσει έγκαιρα!! Στόχος τους είναι να τρομοκρατήσουν και να φιμώσουν κάθε επιστήμονα και άνθρωπο που υπερασπίζεται την αλήθεια, το δίκιο και τα συμφέροντα των ασθενών.
Στην εποχή του Μνημονίου και της Τρόικας, στην εποχή όπου η υγεία γίνεται εμπόρευμα, η ασφάλιση και η περίθαλψη πετσοκόβονται, η δωρεάν παιδεία διαλύεται, το μεροκάματο εξανεμίζεται, η ανεργία φουντώνει και η φτώχια εξαπλώνεται, στην εποχή δηλαδή όπου προέχει η «μείωση του ελλείμματος» και «αποπληρωμή του χρέους», δεν μετρούν τα στοιχειώδη δικαιώματα, δεν μετρά η επιβίωση του λαού, δεν μετρά ούτε αυτή η ίδια η ζωή. Το μόνο που μετρά είναι τα συμφέροντα των «δανειστών» και το κέρδος των αρπακτικών του κεφαλαίου.
Ø    ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ Η ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
Ø    ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ø    ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Παραποίηση στοιχείων για το ΕΣΥ από το υπουργείο Υγείας καταγγέλλει η ΟΕΝΓΕ

ΑΠΟ TVXS

«Συνειδητή και εκτεταμένη παραποίηση των πραγματικών στοιχείων, που αφορούν τη λειτουργία του ΕΣΥ, με σκοπό να δικαιολογηθεί η προσπάθεια συρρίκνωσης του» από πλευράς υπουργείου Υγείας κατήγγειλαν οι νοσοκομειακοί γιατροί της χώρας. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας τους (ΟΕΝΓΕ), Δ. Βαρνάβας, αναφέρθηκε ονομαστικά στον επικεφαλής της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, Π. Γκούμα, για τον οποίο υποστήριξε ότι σε συνομιλία του με γιατρούς, τους αποκάλυψε ότι τα στοιχεία, που είχε δώσει για τα νοσοκομεία ευθύνης του ήταν διαφορετικά από αυτά του υπουργείου Υγείας, αφήνοντας ευθέως να εννοηθεί ότι το υπουργείο άλλαξε τα στοιχεία για να μπορέσει να προχωρήσει σε περικοπές.

Τα 75 εκατ. ευρώ, που ευελπιστεί ότι θα εξοικονομίσει το υπουργείο Υγείας μέσα σε έναν χρόνο από τις συγχωνεύσεις, δεν είναι παρά το 0,2% των δημοσίων δαπανών υγείας, υποστήριξαν οι νοσοκομειακοί γιατροί και κατηγόρησαν όσους προχωρούν στις αλλαγές ότι «δεν έχουν συναίσθηση τού τι κάνουν».
Επιπλέον, αναφέρθηκαν σε κάποια ακραία παραδείγματα του νέου σχεδίου για το ΕΣΥ, όπως τη συγχώνευση της ουρολογικής με την οφθαλμολογική κλινική, στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» Ιωαννίνων. Τόνισαν δε, ότι καταργούνται κρεβάτια ΜΕΘ και πρόβλεψαν ότι ο αριθμός των θανάτων, λόγω μειώμενων κλινών, θα αυξηθεί τον επόμενο χρόνο.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον κ. Βαρνάβα, σε περιστατικό στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου τα μανταλάκια ομφάλιου λώρου, που χρησιμοποιήθηκαν σε νεογνά ήταν τα φθηνότερα και ελαττωματικά. Αποτέλεσμα ήταν να σπάνε και τα μωρά να παρουσιάζουν ακατάσχετες αιμορραγίες. Έδειξε μάλιστα φωτογραφίες στους δημοσιογράφους από τέτοια περιστατικά, λέγοντας: «Καλή η οικονομία, αλλά τα υλικά στα νοσοκομεία πρέπει να επιλέγονται με τη πιο συμφέρουσα και όχι με βάση τη χαμηλότερη τιμή». Πάντως, ο διοικητής του νοσοκομείου έχει υποβάλει μήνυση στους γιατρούς για διασυρμό της υπηρεσίας, στην οποία εργάζεται.
Οι νοσοκομειακοί γιατροί τέλος τόνισαν ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι αντιδράσεις σε όλη τη χώρα για τις συγχωνεύσεις νοσοκομείων, αναφέροντας ενδεικτικά τις κινητοποιήσεις των τοπικών κοινωνιών στα Καλάβρυτα, τους Μολάους, την Κυπαρισσία, την Ικαρία και τα Κρέστενα.
Πράγματι οι αντιδράσεις των γιατρών στην επαρχία είναι έντονες. Απογοήτευση και ανησυχία εκφράζουν οι γιατροί σε πολλά ιδρύματα της χώρας: Ιόνιο, Θράκη, Β. Αιγαίο, Μαγνησία, Ηλεία. Στη Θράκη, μάλιστα, οι νοσοκομειακοί γιατροί είναι αποφασισμένοι να μη συναινέσουν στις συγχωνεύσεις.
Η ΟΕΝΓΕ κάνει λόγω για 9.000 απολύσεις γιατρών και 26.000 απολύσεις νοσηλευτών τα επόμενα χρόνια και προχωρά σε στάση εργασίας την Πεμπτη, 14 Ιουλίου, από τις 11 το πρωι έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

http://tvxs.gr/news/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%83%CF%85-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CE%BF%CE%B5%CE%BD%CE%B3%CE%B5

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Δελτίο τύπου για την απαγόρευση απόπλου

ImageImage
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2011

Δελτίο τύπου

Τα ισραηλινά χωρικά ύδατα φτάνουν μέχρι το Κερατσίνι;

Με μια πρωτοφανή ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη απαγορεύτηκε σήμερα ο απόπλους όλων των πλοίων που βρίσκονται σε ελληνικά λιμάνια και συμμετέχουν στην διεθνή αποστολή αλληλεγγύης στην Γάζα. Χωρίς καν να επικαλεστεί κάποιον -έστω και προσχηματικό- λόγο, ο κ. Παπουτσής απαγόρευσε τον απόπλου σε πλοία ελληνικής και ξένης σημαίας χωρίς να συντρέχει απολύτως κανένας τεχνικός, διαδικαστικός ή νομικός λόγος.
Η ισραηλινή πολυεπίπεδη προσπάθεια ακύρωσης της διεθνούς αποστολής που δρομολογήθηκε εδώ και αρκετούς μήνες, βρήκε ένθερμο συμπαραστάτη την ελληνική κυβέρνηση. Αφού η δολιοφθορά των 2 πλοίων -τις προηγούμενες ημέρες- δεν επαρκούσε για να ακυρωθεί η αποστολή, οι πρόθυμοι οσφυοκάμπτες της ελληνικής κυβέρνησης ανέλαβαν να εκτελέσουν το βρώμικο έργο που θα είχαν να επιτελέσουν οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις καταμεσής στην θάλασσα. Ευθυγραμμισμένοι πλήρως με τις ισραηλινές επιταγές, δεν δίστασαν να στείλουν σκάφη και κομάντο του ελληνικού λιμενικού που με την απειλή όπλων ανάγκασαν επιβατηγό πλοίο της αποστολής που μόλις είχε αποπλεύσει από το Πέραμα με αμερικανούς πολίτες να επιστρέψει στο Κερατσίνι.
Όταν πέρσι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωνε ανερυθρίαστα ότι «απωλέσαμε μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας» δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι εννοούσε πως τα ισραηλινά χωρικά ύδατα φτάνουν μέχρι το Κερατσίνι. Αυτοί που μόλις προχτές προθύμως εκχώρησαν την δημόσια περιουσία της χώρας στους τοκογλύφους, σήμερα δεν δίστασαν να ξεπουλήσουν την παραδοσιακά φίλα και αλληλέγγυα στάση της ελληνικής κοινωνίας στην παλαιστινιακή υπόθεση.
Εμείς από την μεριά μας αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι η πρόθεσή μας και η αποφασιστικότητά μας να φτάσουμε στην αποκλεισμένη Γάζα δεν κάμπτεται, αντίθετα δυναμώνει. Οι συντονισμένες προσπάθειες της ισραηλινής και της ελληνικής κυβέρνησης δεν μας φοβίζουν, αντίθετα μας επιβεβαιώνουν ότι αυτοί μας φοβούνται. Φοβούνται την φιλία των λαών, την διεθνή αλληλεγγύη, την ανθρωπιστική ευαισθησία, την άρνησή μας να αποδεχτούμε την καταπάτηση βασικών δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, τον κοινό μας αγώνα για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. 

http://www.shiptogaza.gr/